Akın Türker İLKYAZ

Akın Türker İLKYAZ's Curriculum Vitae

[Akın Türker İLKYAZ'ın Özgeçmiş ve Yayın Listesi]

 

Home page [Baş sayfa] | List of publications [Yayın listem] | Fish photographs [Balık fotoğraflarım] | Other aquatic species photographs [Diğer sucul canlı fotoğraflarım]


Estimating gillnet selectivity of bluefish (Pomatomus saltatrix) by morphology
[Lüferin (Pomatomus saltatrix) morfolojisiyle galsama ağı seçiciliğinin tahmini]

Akın Türker İLKYAZ

Abstract:
The dataset of the study consists of total length, fork length, head girth, maximum girth and weight measurements of 136 bluefish. The relationship between the total length and fork length of the product was TL=1.1348×FL-0.8184; the relationship between the total length and weight was W=0.0103×L2.97. The relationships between the total length and head girth and between the total length and maximum girth of the sample were linear: the relationship of the total length and head girth was Ggill=0.5092×TL-0.0874; the relationship of the total length and maximum girth was Gmax=0.5989×TL-0.8540. The statistical relationship between length and girth was used to obtain a theoretical gillnet selectivity equation for the species. In conclusion, a relationship of S(l)=Φ[(C-Ggill)/0.4952]×[1-Φ((C-Gmax)/0.4255)] was determined between the stretched size of the mesh used in bluefish fishing and the catch rate. Using this equation, and considering the legal length and length at first maturity, the minimum mesh size of the gillnet for sustainable fishery was determined.

Keywords:
Direct estimation, Sechin method, length-girth relationship, length-length relationship, length-weight relationship

Özet:
Çalışmanın veri setini, 136 adet lüfer balığı üzerinde yapılan; total boy, çatal boy, operkulum çevresi, vücut çevresi ve ağırlık ölçümleri oluşturmaktadır. Türün total boyu ile çatal boyu arasında TL=1,1348×FL-0,8184, total boyu ile ağırlığı arasında ise W=0,0103×L2,97 şeklinde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Örnekleme ait total boy-operkulum çevresi ve total boy-vücut çevresi arasında ise sırası ile Ggill=0,5092×TL-0,0874 ve Gmax=0,5989×TL-0,8540 şeklinde doğrusal bir ilişkinin olduğu hesaplanmıştır. Boy ile çevre arasında kurulan istatistiksel ilişkiler kullanılarak, türe ait kuramsal uzatma ağı seçicilik denklemi elde edilmiştir. Sonuç olarak, türün avcılığında kullanılabilecek ağın tam göz boyu ile yakalanma oranları arasında S(l)=Φ[(C-Ggill)/0,4952]×[1-Φ((C-Gmax)/0,4255)] şeklinde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu denklemden faydalanılarak, türün yasal ve ilk üreme boyları dikkate alınarak, sürdürülebilir bir avcılık için kullanılacak sade uzatma ağının minimum tam göz boyunun ne olması gerektiği belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler:
Direkt tahmin, Sechin metodu, boy-çevre ilişkisi, boy-boy ilişkisi, boy-ağırlık ilişkisi

Journal [Dergi]:
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 35(1):89-94

Download full text [Tam metin indir]:

Citation [Atıf gösterimi]:
İlkyaz, A. T., 2018. Estimating gillnet selectivity of Bluefish (Pomatomus saltatrix) by morphology. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 35(1):89-94. doi: 10.12714/egejfas.2018.35.1.14


This web page has been available since May 2018. Last modified on 11.05.2018.
[Bu web sayfası Mayıs 2018 tarihinden beri yayındadır. En son 11.05.2018 tarihinde güncellenmiştir.]