Akın Türker İLKYAZ

Akın Türker İLKYAZ's Curriculum Vitae

[Akın Türker İLKYAZ'ın Özgeçmiş ve Yayın Listesi]

 

Home page [Baş sayfa] | List of publications [Yayın listem] | Fish photographs [Balık fotoğraflarım] | Other aquatic species photographs [Diğer sucul canlı fotoğraflarım]


Determining the Effects of Aquatic Animals Training on Building Awareness of Pre-school Children
[Okul Öncesi Çocuklara Verilen Su Ürünleri Eğitiminin Farkındalık Oluşumuna Etkisinin Belirlenmesi]

Berna KILINÇ, Sevcan Demir ATALAY, Ali KARA, Akın Türker İLKYAZ, Bahar BAYHAN, Müge Aliye HEKİMOĞLU

Abstract:
120 pre-schoolers at 5-6 ages were trained on aquatic animals in various activities which were sponsored by Tübitak. The aim of the project was to determine contribution of the training to children’s awareness of aquculture and fisheries including two questionnaires such as pre and post -studies in tests. Percentage ratios for the first and the last tests were calculated for the questions to see whether there were any differences in age groups and schools in frequencies and percentages and finally statistical tests were performed. The results of the questionnaire process showed that rate of preschoolers who recognised 11 sea species was 20% prior to the study whereas it increased up to 65% following it. Rates of right answers by preschoolers to questions such as how fish breathe and whether they have teeth were significantly different before and after the training. The question of what factors pollute seas was covered in multiple choices including the choice ‘’ all’’ answered by 28 and 61% of childeren before and after the process, respectively. Therefore, statistical tests were used to find out whether the percentage difference of pre and post training was statistically significant. Accordingly, it was found that the difference in pre and post training was significant considering all studies variables with similar results obtained from the analyses for preschoolers, 46% and 54 % of whom were in 5 % and 6 age groups, respectively. All the results showed that training is considerably important to build awareness of the aquatic animals in pre-school children and increase societal consciousness level as well.

Keywords:
Aquatic animals, training, awareness, pre-schooler

Özet:
Farklı statüde yer alan okullara devam eden okul öncesi 5 ve 6 yaş grubundaki toplam 120 çocuğa su ürünleri hakkında çeşitli etkinlikler dâhilinde eğitim verilmiştir. Eğitim TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Verilen eğitimin, çocuklarda su ürünleri hakkında farkındalık oluşumuna katkısının belirlenmesi amacıyla eğitim öncesi ön test ve sonrasında son test iki anket çalışması uygulanmıştır. Çalışmada yapılan analizler önce–sonra karşılaştırması biçiminde verilmiştir. Anket çalışması içerisinde yer alan sorular için ön test ve son teste ilişkin yüzde oranları hesaplanmış, eğitimin yaş gruplarına ve okullara göre fark yaratıp yaratmadığını görmek amacıyla ön ve son testin yaşlara ve okullara göre dağılımları frekans ve yüzdeler olarak elde edilmiş, ilgili istatistiksel testler yapılmıştır. Anket çalışması sonuçlarına göre eğitimden önce 11 deniz canlısını tanıyan çocukların oranı %20 iken, eğitim sonrasında bu oran %65’lere yükselmiştir. Yine anket çalışmasında çocuklara yöneltilen bilgi sorularına balıklar nasıl nefes alır, balıkların dişleri var mıdır vb. verilen doğru cevap oranları eğitim öncesi ve sonrasında önemli derecede farklılıklar göstermektedir. Denizlerin kirlenmesine neden olan faktörler nelerdir, sorusu için öğrencilere çeşitli seçeneklerle birlikte tüm seçenekleri kapsayan “hepsi” seçeneği sunulmuştur. Bu seçeneği eğitimden önce öğrencilerin %28’i, eğitimden sonra %61’i tercih etmiştir. Eğitim öncesi ve sonrasında yüzde olarak görülen farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla istatistiksel testler kullanılmıştır. Buna göre incelenen tüm değişkenler bakımından test öncesi ile test sonrası arasındaki farkın önemli olduğu saptanmıştır. %46’sı 5, %54’ü 6 yaş grubunda bulunan öğrenciler için yapılan analizlerden benzer sonuçlar elde edilmiştir. Tüm sonuçlar verilen su ürünleri eğitiminin okul öncesi çocuklarda farkındalık yaratmak ve toplumsal bilinçlenme düzeyini yükseltmek bakımından oldukça önemli olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler:
Su ürünleri, eğitim, farkındalık, okul öncesi

Journal [Dergi]:
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 33(2): 129-138

Download full text [Tam metin indir]:

Citation [Atıf gösterimi]:
Kılınç, B., Atalay, S. D., Kara, A., İlkyaz, A. T., Bayhan, B., Hekimoğlu, M, A., 2016. Okul Öncesi Çocuklara Verilen Su Ürünleri Eğitiminin Farkındalık Oluşumuna Etkisinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 33(2): 129-138. DOI: 10.12714/egejfas.2016.33.2.06

 

This web page has been available since June 2017. Last modified on 11.05.2018.
[Bu web sayfası Haziran 2017 tarihinden beri yayındadır. En son 11.05.2018 tarihinde güncellenmiştir.]